STATUT UDRUGE INOVATORA HRVATSKE

Na temelju članaka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014) i članaka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine broj 76/1993, 11/1994 i 38/2009) Skupština Udruge inovatora Hrvatske na sjednici održanoj 11. lipnja 2015. godine u Karlovcu donosi

STATUT

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom Udruga inovatora Hrvatske (u daljnjem tekstu: UDRUGA) regulira odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima UDRUGE, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora UDRUGE; prestanku postojanja UDRUGE; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja UDRUGE te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar UDRUGE te drugim pitanjima od značaja za UDRUGU.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

UDRUGA je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o udrugama.

UDRUGA je registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

UDRUGA je strukovna, nevladina i nestranačka UDRUGA u koju se slobodno udružuju fizičke osobe te pravne osobe čija je djelatnost širenje i promicanje inovatorstva, stvaralaštva mladeži i odraslih građana u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: članovi UDRUGE).

UDRUGA djeluje na području Republike Hrvatske.

Sjedište UDRUGE je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta donosi Izvršni odbor.

Članak 3.

Naziv udruge je: Udruga inovatora Hrvatske.

Skraćeni naziv UDRUGE je: UIH.

Naziv UDRUGE na engleskom jeziku glasi: UNION OF CROATIAN INNOVATORS.

U ophođenju s trećima osobama UDRUGA će rabiti hrvatski naziv na prvom mjestu i uz njega naziv na engleskom jeziku.

Članak 4.

UDRUGA ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm s grafizmom u sredini. Uz rub pečata je ispisan tekst: UDRUGA INOVATORA HRVATSKE -ZAGREB.

U uporabi su dva pečata označena brojem 1 i 2, i to u krugu perforiranog dijela znaka.

Uporabu i čuvanje pečata svojim naputkom uređuje Glavni tajnik UDRUGE.

OPIS GRAFIZMA UNUTAR PEČATA:

Grafičko rješenje zaštitnog znaka udruge predstavlja dva stilizirana i međusobno spojena osamnaesta velika grčka slova alfabeta S od kojih je jedno u zrcalu. Znak je okrenut za 30 stupnjeva. Unutar znaka je smještena sfera, koju dijelom pokriva grafizam. Znak na taj način dobiva treću dimenziju.

Simbolično, grčko slovo predstavlja izraz za sumu, zbir svega.

Grafizam slova u zrcalu je plave boje, a sfere crveno žuta.

Članak 5.

UDRUGU predstavljaju i zastupaju predsjednik i glavni tajnik UDURGE.

U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, a u slučaju spriječenosti glavnog tajnika, zamjenjuje ga osoba koju pismeno ovlasti glavni tajnik.

Članak 6.

UDRUGA se može udružiti u one saveze i zajednice u zemlji čiji su ciljevi i djelatnost podudarni s njezinim ciljevima i djelatnostima i ako udruživanje pridonosi postizanju ciljeva UDRUGE utvrđenih ovim Statutom.

O udruživanju u tuzemne i međunarodne zajednice i saveze udruga, kao i o istupanju iz članstva odnosno o razdruživanju odlučuje Skupština UDRUGE na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 7.

Način provođenja međunarodne suradnje u inovatorstvu i sudjelovanje na međunarodnim izložbama posebnim Pravilnikom propisuje Izvršni odbor UDRUGE.II. CILJEVI I PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA TE DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Temeljni ciljevi UDRUGE jesu:

- razvitak i unapređenje inovatorskog pokreta i inovacijskog sustava, promicanje inovatorske djelatnosti, intelektualnog vlasništva, te bolji opći status, vrednovanje i nagrađivanje inventivnog rada;

- kontinuirano stvaranje iznimno vrijednih inovatorskih postignuća usklađenim djelovanjem članova UDRUGE;

- korištenje tehničkog, gospodarskog i drugog potencijala inovacija u interesu probitka inovatora i UDRUGE, jačanja kompetitivnosti i sveukupnog razvitka hrvatskog gospodarstva, usmjeravanjem inventivnog rada kao osnovice razvitka i stvaranjem uvjeta komercijalizacije inovacija kao poduzetničkih pothvata.

Članak 9.

UDRUGA sukladno ciljevima djeluje na područjima:

- tehničke kulture;

- gospodarstva;

- znanosti;

- visokog školstva

- odgoja i obrazovanja (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih, poticanje kreativnosti i stvaralaštva u odgoju i obrazovanju, mobilnost u obrazovanju).

Članak 10.

Djelatnost UDRUGE je od značaja za razvitak i promicanje inventivnog rada, inovacijskog sustava, intelektualnog vlasništva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Djelatnosti UDRUGE radi postizanja ciljeva iz prethodnog članka jesu:

- organiziranje aktivnosti usmjerene općem prihvaćanju, unapređivanju, razvitku tehnike i tehnologije, te razvitku inovatorskog rada svojih članova;

- osposobljavanje i obrazovanje inovatora;

- poticanje, promicanje i organiziranje inventivnog stvaralaštva i inovacijskog sustava;

- poticanje, promicanje i organiziranje kreativnog i inventivnog stvaralaštva mladih;

- poticanje osnivanja novih Udruga i različitih oblika djelovanja u svom području, te jačanje organizacijske, kadrovske i materijalne osnovice njihova djelovanja;

- praćenje razvitka i dostignuća inventivnog stvaralaštva, tehnike i tehnologije u svijetu;

- ustrojavanje i vođenje Registra članova i Matične knjige inovatora;

- u svrhu promidžbe i informiranja izdavanje glasila UDRUGE, te izgradnja i razvoj vlastitog informacijskog sustava i vlastite nakladničke djelatnosti;

- prikupljanje i čuvanje dokumentacije o inovacijama svojih članova, o njihovom sudjelovanju i rezultatima na domaćim i međunarodnim izložbama inovacija;

- pružanje stručnih usluga vezanih za zaštitu inovacija;

- ustrojavanje i organiziranje savjetovališta za pitanja zaštite intelektualnog vlasništva za članove UDRUGE;

- suradnja s gospodarskim subjektima na području tehničke kulture u RH i inozemstvu;

- briga o nadarenim i istaknutim stvarateljima u svojoj djelatnosti;

- odabiranje inovacija i priprema za predstavljanje inovacija na međunarodnim izložbama i drugim priredbama inovatora;

- pripremanje i provođenje međunarodnih izložbi na kojima se prikazuju i vrednuju inovacije, te predlaganje mjera i aktivnosti u svrhu razvitka inventivne djelatnosti i stvaralaštva;

- osnivanje stručnih radnih tijela u svrhu učinkovitog obnašanja svojih djelatnosti;

- iniciranje zakonskih promjena;

- sudjelovanje u radu strukovnih i vladinih tijela i radnih skupina;

- obnašanje i drugih poslova i zadaća utvrđenih ovim Statutom ili drugim aktima.

Članak 11.

UDRUGA može, radi promicanja inventivnog stvaralaštva, pribavljati sredstva potrebna za nabavu opreme i za provođenje utvrđenih ciljeva UDRUGE, te u tom smislu UDRUGA može neposredno ili u suradnji sa svojim članicama obavljati gospodarske, društvene i druge izvan gospodarske djelatnosti.

Gospodarskim i drugim djelatnostima UDRUGA se bavi sukladno zakonskim propisima i ako obavljanje djelatnosti ostvari dobit, dobit se koristi isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi i zadaće utvrđeni ovim Statutom.

UDRUGA može provoditi sljedeće gospodarske djelatnosti:

- organiziranje i provođenje izvaninstitucionalnih programa odgoja i obrazovanja u tehničkoj kulturi (kotizacije – sufinanciranje radionica, škola, seminara i slično);

- organiziranje i sudjelovanje na izložbama i sajmovima inovacija u zemlji i inozemstvu;

- najam prostora i opreme;

- izdavanje obrazovnih tiskanih ili elektroničkih publikacija iz područja izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja u području tehničke kulture, popularizacija inovatorstva i slično;

- usluge reklame – sponzorstvo.

III. JAVNOST RADA

Članak 12.

Djelovanje i rad svih tijela UDRUGE su javni.

Javnost rada UDRUGE ostvaruje se:

- pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva i nadležnih državnih tijela o radu UDRUGE i o značajnim događanjima,

- objavom na internetskim stranicama UDRUGE,

- izdavanjem publikacija UDRUGE,

- javnim priopćavanjem ili

- na drugi prikladan način.

O svom djelovanju i o radu svojih tijela, UDRUGA svoje članove pravodobno izvještava pisanim izvještajima o svim značajnim događanjima, na zasjedanju Skupštine, omogućivanjem uvida u izvještaje i zapisnike sjednica tijela UDRUGA, odgovorima na upite, objavom biltena, časopisa, sredstava javnog priopćavanja ili na drugi pogodan način.

Članak 13.

Javnost, se sa sjednica tijela UDRUGE ili uskratom obavijesti i uvida u spise može isključiti samo u slučajevima: zaštite podataka koji su zakonom određeni službenom, poslovnom, znanstvenom, tehničko- tehnološkom ili umjetničkom tajnom; planova i programa čije bi javno obznanjivanje moglo ugroziti interese obrane i sigurnosti Republike Hrvatske, te kada to zatraži nadležno državno odvjetništvo ili sud.


IV. ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE, PRESTANAK ČLANSTVA I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

1. Članstvo u UDRUZI

Članak 14.

Članom UDRUGE se postaje upisom u popis članova koji vodi zaposlenik UDRUGE kojeg odredi Glavni tajnik UDRUGE.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu, nazivu člana, OIB-u, datumu pristupanja udruzi i datumu prestanka članstva u UDRUZI.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov pisani zahtjev.

Članak 15.

Članstvo u UDRUZI može biti redovno, podupiruće i počasno.

Redovnim članom UDRUGE može postati svaka poslovno sposobne fizička osoba i pravna osoba, koja prihvati Statut i opće akte UDRUGE.

Podupirućim članom UDRUGE može postati svaka i poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja svojim aktivnim djelovanjem podržava Statut i Program UDRUGE te doprinosi ostvarivanju ciljeva UDRUGE.

Podupirući članovi sudjeluju u radu UDRUGE, ali su bez prava glasa.

Počasnim članom UDRUGE može postati postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja svojim djelovanjem posebno doprinose ostvarivanju ciljeva UDRUGE.

Počasni članovi sudjeluju u radu UDRUGE, ali su bez prava glasa.

Prava i obveze članova, način podnošenja zahtjeva za članstvo, dokumenti potrebni za podnošenje zahtjeva za članstvo i druga pitanja detaljnije su razrađena u Pravilniku o članstvu UDRUGE.

2. Uvjeti za prijem u članstvo

Članak 16.

Ispunjavanje uvjeta za prijam u članstvo utvrđuje Izvršni odbor te odluku o prijmu u svaki oblik članstva donosi Izvršni odbor, a na temelju zahtjeva za prijem kandidata u članstvo.

3. Prava i obveze članova

Članak 17.

Članovi UDRUGE stječu i preuzimaju članska prava i obveze utvrđene ovim Statutom danom prijma u članstvo UDRUGE.

Članak 18.

Prava i obveze svih članova UDRUGE su:

- promicanje i unapređenje rada UDRUGE;

- sudjelovanje u radu UDRUGE i ostvarivanju ciljeva UDRUGE;

- sudjelovanje u kreiranju i provođenju programa rada UDRUGE sukladno svojim mogućnostima;

- predlaganje mjera i aktivnosti radi što učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i zadaća UDRUGE, te pokretanje rasprave o pitanjima djelatnosti i rada UDRUGE;

- poštivanje Statuta i drugih akata UDRUGE, te pisanih i uobičajenih pravila rada i ponašanja u inventivnoj djelatnosti i stvaralaštvu;

- savjesno i odgovorno provođenje svih odluka tijela UDRUGE i preuzetih obveza;

- redovito plaćanje članarine i članskih doprinosa prema Odluci o članarini;

- stjecanje priznanja i nagrada za svoje djelovanje i rad.

Prava i obveze redovnih članova UDRUGA su da biraju i budu birani u organe i tijela UDRUGE.

Članak 19.

Članovi UDRUGE plaćaju članarinu prema Odluci o članarini i članskom doprinosu, koju za svaku godinu donosi Izvršni odbor UDRUGE.

Članarina se plaća u jednokratnom iznosu za tekuću kalendarsku godinu, najkasnije do 31. ožujka kalendarske godine.

Članski doprinos članovi UDRUGE uplaćuju prema vlastitim mogućnostima, a bez vremenskog ograničenja.


4. Prestanak članstva i stegovna odgovornost članova

Članak 20.

Članstvo u UDRUZI prestaje:

1. prestankom djelovanja UDRUGE;

2. pisanom izjavom člana UDRUGE o istupanju iz članstva UDRUGE;

3. neplaćanjem članarine;

4. isključenjem člana UDRUGE iz članstva UDRUGE.

Članak 21.

Član UDRUGE može biti isključen iz članstva ako teže prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese UDRUGE, naruši ugled UDRUGE, ili prouzroči materijalnu štetu UDRUZI ili članovima UDRUGE.

Odluku o isključenju člana UDRUGE iz UDRUGE donosi Izvršni odbor UDRUGE, a na prijedlog Povjerenstva koje imenuje Izvršni odbor.

Protiv odluke o isključenju isključeni član ima pravo žalbe. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Žalba se podnosi Izvršnom odboru, a o njoj odlučuje Skupština UDRUGE.

Odluka Skupštine UDRUGE povodom žalbe je konačna.


V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 22.

Sve međusobne sporove proizašle iz članstva u UDRUZI i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja UDRUGE, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Izvršnog odbora.

Postupak arbitraže uredit će se Poslovnikom o radu Izvršnog odbora.

Spor/sukob interesa u UDRUZI postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova UDRUGE kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a spor utječe na rad UDRUGE u cjelini odnosno ako se spor odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Izvršni odbor u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka Izvršnog odbora je konačana.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 23.

Članovi sudjeluju u upravljaju UDRUGOM neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima UDRUGE te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Članak 24.

Tijela UDRUGE su:

1. Skupština

2. Izvršni odbor

3. Nadzorni odbor

Mandat tijela UDRUGE traje 4 godine i počinje od dana konstituiranja tih tijela.

2. Skupština UDRUGE

Članak 25.

Skupština je najviše tijelo upravljanja UDRUGE.

Skupštinu čine svi redovni članovi fizičke osobe te zastupnici pravnih osoba redovnih članova UDRUGE.

Pravne osobe redovne članice Udruge biraju jednog zastupnika i zamjenika zastupnika u Skupštinu UDRUGE.

Zamjenik ima sva prava izabranog zastupnika, kada zastupnik nije u mogućnosti sudjelovati u zasjedanju Skupštine.

Zastupnikom i njegovim zamjenikom u UDRUZI može biti imenovana poslovno sposobna osoba, kojoj sudskom odlukom nije izrečena mjera zabrane javnog istupanja i nije osuđivana za kaznena djela.

Podupirući i počasni članovi UDRUGE imaju pravo sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

Članak 26.

Zastupnike u Skupštini UDRUGE članovi biraju kako je određeno njihovim aktima.

Zastupnici u Skupštini UDRUGE biraju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani.

Zastupnik u Skupštini može biti odriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran ako to sam zatraži, odnosno podnese ostavku, ako ga opozove član UDRUGE koji ga je izabrao, nastupanjem okolnosti zbog kojih ne može obavljati dužnost, ako izgubi pravo javnog istupanja, ako je pravomoćno osuđen ili iz drugih razloga utvrđenih zakonom.

Mandat novog zastupnika traje do isteka tekućeg mandata Skupštine.

Odredbe prethodnih stavaka odnose se i na zamjenika zastupnika člana UDRUGE.

Članak 27.

Skupština UDRUGE:

a) razmatra:

- provođenje i ostvarivanje prihvaćenih programa djelovanja i drugih akata UDRUGE;

- izvještaje o radu svih tijela UDRUGE u cjelini;

- druga pitanja značajna za djelovanje UDRUGE;

b) utvrđuje:

- politiku djelovanja UDRUGE sadržane u njezinim programima;

- način na koji se osigurava, raspodjeljuje i koriste sredstva kojima se UDRUGE služi za postizanje svojih ciljeva;

c) donosi:

- Statut UDRUGE i njegove izmjene i dopune;

- Pravilnik o članstvu UDRUGE;

- Poslovnik o radu Skupštine UDRUGE;

- Poslovnik o radu Izvršnog odbora;

- Programe djelovanja UDRUGE i njezinih tijela;

- Druge akte utvrđene ovim Statutom odnosno zakonom;

d) usvaja:

- plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu;

- izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

- godišnje financijsko izvješće;

e) odlučuje:

- o formiranju i sastavu radnih tijela Skupštine;

- o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti;

- o udruživanju u tuzemne i međunarodne zajednice i saveze udruga, kao i o istupanju iz članstva odnosno o razdruživanju iz istih;

- o statusnim i ststutarnim promjenama;

- po prigovorima na akte što ih u okviru svoje nadležnosti donosi Izvršni odbor UDRUGE;

- o žalbama članova protiv odluka o isključenju iz članstva UDRUGE;

- o prestanku rada UDRUGE i raspodjeli preostale imovine;

f) bira i odrješuje:

- Predsjednika i zamjenika predsjednika UDRUGE;

- Izvršni odbor Skupštine UDRUGE;

- Nadzorni odbor Skupštine UDRUGE;

- likvidatora UDRUGE.

Skupština raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz svog djelokruga određenim zakonom i Statutom, koji ovim Statutom ili njezinom odlukom nisu stavljeni u nadležnost Izvršnog odbora ili drugog tijela i koja joj povjere članice UDRUGE.

Članak 28.

Skupština može biti:

a. izborna

b. redovna

c. izvanredna

Skupština UDRUGE radi i donosi odluke na sjednicama.

Izborna Skupština održava se svake četvrte godine.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.

Redovnu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik UDRUGE u skladu sa zakonom i Statutom ili na temelju zaključka Izvršnog odbora, a u pravilu povodom usvajanja plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu i usvajanja izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za prethodnu kalendarsku godinu.

Predsjednik saziva redovnu sjednicu Skupštine dostavljanjem pisanog poziva Zastupnicima u Skupštini najkasnije 8 dana prije dana održavanja sjednice.

Poziv mora sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali o temama koja su na dnevnom redu.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik UDRUGE u slučaju kada treba hitno riješiti teme koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za UDRUGU.

Izvanredno zasjedanje može se sazvati i kada to u pisanom obliku zatraži najmanje 1/3 redovnih članova, natpolovična većina članova Izvršnog odbora ili nadležno državno tijelo.

U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red zasjedanja.

Ako Predsjednik UDRUGE ne sazove Skupštinu u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja zahtjeva, sjednicu Skupštine sazvat će predlagatelj, a poziv mora sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja zasjedanja.

Na izvanrednoj sjednici Skupštine razmatraju se samo tema zbog kojih je ona sazvana.

Članak 29.

U slučaju isteka mandata tijelima UDRUGE, Skupštinu UDRUGE saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 redovnih članova UDRUGE, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima UDRUGE.

Članak 30.

Poziv za zasjedanje Skupštine sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.

Uz poziv za sjednicu dostavljaju se i materijali o temama koja su na dnevnom redu.

Poziv i materijali za zasjedanje dostavljaju se Zastupnicima Skupštine najmanje osam (8) dana prije održavanja zasjedanja.

Članak 31.

Zasjedanje Skupštine vodi tročlano radno predsjedništvo, koje na početku zasjedanja javnim glasovanjem biraju nazočni članovi Skupštine.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova Skupštine UDRUGE plus jedan član.

Ako je trideset (30) minuta nakon zakazanog početka Skupštine prisutno manje od pola redovnih članova, redovna Skupština nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna četvrtina (1/4) članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom nazočnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom temi glasuje tajno.

Iznimno, glasovanje na izbornoj Skupštini je isključivo tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar,dva ovjerovitelja zapisnika izabranih od prisutnih zastupnika Skupštine, a koji se trajno čuva u pismohrani UDRUGE.

Članak 32.

Sjednice Skupštine mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Skupštine, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za UDRUGU ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati sjednicu na način da se zastupnici mogu izjašnjavati i glasati putem telefaksa ili elektroničkom poštom, a sukladno uredbi o uredskom poslovanju.

Glavni tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Skupštine na isti način kao i kad Skupština zasjeda na tradicionalni način.

Članak 33.

Kandidate za predsjednika i Izvršni odbor u pripremi izbornog zasjedanja može istaknuti najmanje tri (3) redovna člana Skupštine, koji su obvezni u pisanom i elektroničkom obliku podnijeti pisano obrazloženje s osnovnim osobnim podacima za kandidate, životopisom kandidata i pismom namjere potpisanim od strane kandidata,izjavom o neprovođenju sudskog postipka i nekažnjavanju.

Prijedlog glavnom tajniku UDRUGE treba dostaviti u pisanom ili elektroničkom obliku najkasnije trideset (30) dana prije izbornog zasjedanja Skupštine.

Članak 34.

Mandat zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini traje četiri (4) godine čije vjerodajnice je UDRUGA dužna čuvati cijelo vrijeme trajanja mandata. U slučaju prijevremenog odrešenja dužnosti zastupnika ili zamjenika zastupnika u Skupštini, novoizabrani zastupnik ili zamjenik zastupnika u Skupštini dužni su na prvu sljedeću Skupštinu donijeti uredne vjerodajnice koje potvrđuju njihov izbor u članici čiji je zastupnik ili zamjenik zastupnika predstavnik.

Članak 35.

Za potrebe održavanja izborne sjednice Skupštine, zastupnici ili zamjenici zastupnika u Skupštini obvezni su najmanje trideset (30) dana prije izbornog zasjedanja dostaviti glavnom tajniku UDRUGE vjerodajnice te zapisnik ili izvod iz zapisnika sa sjednice Skupštine na kojoj je zastupnik i zamjenik zastupnika izabran.

Članak 36.

Poslovnikom o radu Skupštine utvrđuju se prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druge teme pitanja važna za rad Skupštine.

3. Izvršni odbor UDRUGE

Članak 37.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine UDRUGE, koje obnaša svoje poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Izvršni odbor ima od devet (9) do trinaest (13) članova koje iz svog sastava bira Skupština UDRUGE.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju da broj članova Izvršnog odbora bude manji od devet (9) članova, umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora iz sasatava zastupnika Skupštine. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

Članak 38.

Izvršni odbor UDRUGE:

- predlaže Skupštini UDRUGE osnove politike sadržane u prijedlozima Statuta, programa i drugih akata;

- ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno utvrđuje Financijski plan i Financijski izvještaj, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom narednom zasjedanju;

- osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština;

- odlučuje o namjenskoj uporabi, rasporedu i dinamici korištenja sredstava i vrijednosnih papira u okviru financijskog plana, te donosi provedbene odluke;

- odlučuje o zaključivanju pravnih poslova u ime UDRUGE;

- odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješava njihove članove;

- donosi odluku o prijmu u članstvo;

- odlučuje o svim međusobnim sporovima proizašlima iz članstva u UDRUZI i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja UDRUGE;

- odlučuje o dodjeli javnih priznanja,počasnih zvanja i nagrada UDRUGE, te visini nagrada i naknada;

- donosi odluku o članarini i članskom doprinosu;

- donosi odluku o izgledu, sadržaju i vođenju Registra članica i Matične knjige (registra) inovatora;

- uređuje i ustrojava nakladničku i informativnu djelatnost UDRUGE;

- predlaže Skupštini udruživanje i razdruživanje UDRUGE iz tuzemnih i inozemnih saveza, zajednica i organizacija te imenuje i odrješuje predstavnike UDRUGA u njihovim tijelima;

- organizira i usklađuje suradnju s drugim udrugama, savezima, zajednicama i organizacijama;

- obavlja i druge zadaće koje mu povjeri Skupština odnosno koje zahtijeva redovno djelovanje UDRUGE ako one nisu ovim Statutom ili drugim aktima stavljene u nadležnost drugih tijela.

Članak 39.

Izvršni odbor UDRUGE radi i odlučuje na sjednicama.

Izvršni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Izvršni odbor donosi punovažne odluke ako je na sjednici prisutna polovina ukupnog broja članova plus jedan član.

Ako je trideset minuta nakon zakazanog početka sjednice prisutno manje od pola članova, sjednica nastavlja rad i odlučuje pravovaljano ukoliko se utvrdi da je prisutna najmanje jedna četvrtina članova.

Izvršni odbor nakon rasprave donosi Odluke natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja prisutnih članova.

O poslovnom redu u sjednici i o drugim temama Odbor donosi Odluke većinom glasova prisutnih članova.

Pisane suglasnosti članova Izvršnog odbora koji nisu prisutni su pravovaljane.

Izvršni odbor donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

O sjednicama Izvršnog odbora vodi se zapisnik, koji supotpisuju predsjednik i glavni tajnik UDURGE.

Zaključci i Odluke sjednica šalju se u elektroničkom obliku svim članovima Izvršnog odbora.

Izvršni odbor može svoje djelovanje pobliže urediti poslovnikom.

Članak 40.

Sjednice Izvršnog odbora mogu se u opravdanim slučajevima, kao u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Izvršnog odbora, a svako odgađanje rješavanja može donijeti štetu za UDRUGU ili kako bi se smanjili troškovi održavanja sjednice, održati i tako da se natpolovična većina članova Izvršnog odbora o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni pisanim dokumentom elektroničkom poštom.

Glavni tajnik vodi i arhivira zapisnik elektroničkog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na tradicionalni način.

Članak 41.

Sjednice Izvršnog odbora saziva Predsjednik UDRUGE.

Sjednicama Izvršnog odbora predsjedava predsjednik UDRUGE.

Predsjednik UDRUGE dužan je sjednicu Izvršnog odbora sazvati i kada to zatraži:

- jedna trećina članova Izvršnog odbora UDRUGE;

- nadležno državno tijelo.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, sjednicu Izvršnog odbora s istim ovlastima saziva, predsjedava i rukovodi zamjenik predsjednika, član Izvršnog odbora kojeg pismeno ovlasti predsjednik UDRUGE.

Članak 42.

Članovi Izvršnog odbora zajednički odgovaraju za rad Izvršnog odbora Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i rad Izvršnog odbora u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini i Izvršnom odboru.

Svaki član Izvršnog odbora može podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Skupština može opozvati članove Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini i prije isteka mandata ako:

- su prekršili zakon;

- postupaju suprotno odlukama Skupštine i politici koju je utvrdila Skupština;

- ne ispunjavaju obveze utvrđene ovim Statutom ili ako su povrijedili ovaj Statut;

- izgube poslovnu sposobnost;

- podnesu ostavku;

- ako su pravomoćno osuđeni

Opoziv člana Izvršnog odbora Skupštini može predložiti Izvršni odbor, predsjednik UDRUGE ili najmanje polovina redovnih zastupnika Skupštine UDRUGE.

Članu Izvršnog odbora koji izgubi status člana Izvršnog odbora prestaje i članstvo u UDRUZI.

4. Nadzorni odbor

Članak 43.

Radi zaštite zakonitosti djelovanja i pravilnosti poslovanja UDRUGE osniva se Nadzorni odbor.

Članove Nadzornog odbora predlaže i bira Skupština iz svog sastava.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge ili glavni tajnik Udruge.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi iz svog sastava.

Sjednice odbora saziva i njima predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti opozvani pod uvjetima i na način opoziva članova Izvršnog odbora.

Članak 44.

Nadzorni odbor u svom radu obavlja poglavito sljedeće:

- prati provođenje Statuta i drugih općih akata;

- prati zakonitost rada UDRUGE

- analizira provođenje odluka, zaključaka i smjernica Skupštine, Izvršnog odbora i radnih tijela;

- kontrolira financijsko i materijalno poslovanje, korištenje i raspolaganje sredstvima.

Nadzorni odbor o uočenim pojavama i svom mišljenju pismeno izvještava Predsjednika UDRUGE, Izvršni odbor i Skupštinu i predlaže poduzimanja odgovarajućih mjera.

Nadzorni odbor, periodično, podnosi pismeno izvješće Izvršnom odboru i Skupštini UDRUGE s predlogom odgovarajućih mjera.

Nadzorni odbor UDRUGE radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova članova Nadzornog odbora UDRUGE.


VII. PREDSJEDNIK UDRUGE I GLAVNI TAJNIK UDRUGE

1. Zajedničke odredbe

Članak 45.

UDRUGA ima predsjednika, zamjenika predsjednika i glavnog tajnika.

2. Predsjednik UDRUGE

Članak 46.

Predsjednik UDRUGE je dragovoljna dužnost na koju može biti izabrana punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba koja je renomirani inovator ili osoba s istaknutim postignućima i zaslugama u inventivnom radu i inovacijskom sustavu.

Predsjednika UDRUGE bira Skupština UDRUGE iz svog sastava na vrijeme od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Predsjednik UDRUGE je predsjednik Izvršnog odbora po položaju.

Članak 47.

Kandidati za predsjednika UDRUGE ističu se sukladno odredbama članka 33. ovog Statuta.

Kandidati za predsjednika UDRUGE trebaju prilikom isticanja kandidature Prirediti Program rada za mandatno vrijeme, životopis i Izjavu o nekažnjavanju.

Za predsjednika UDRUGE može biti birana osoba koju predloži Izvršni odbor dotadašnjeg saziva Skupštine ili najmanje pet Zastupnika Skupštine, a izabran je kandidat kojeg podrži više od polovine ukupnog broja prisutnih redovnih članova Skupštine.

Ako je za predsjednika istaknut jedan kandidat i u prvom krugu glasovanja ne dobije potrebnu većinu glasova, na izbornu se listu stavlja novi kandidat ili kandidati.

Članak 48.

Ako je za predsjednika istaknuto više kandidata od kojih u prvom krugu glasovanja ni jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, u drugom krugu glasovanja na izbornu se listu stavljaju ona dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći broj glasova.

Ako u drugom krugu glasovanja ni jedan od dva kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova iz stavka 2. članka 47. Statuta, prelazi se na treći, završni krug glasovanja u kojem je za predsjednika izabran kandidat koji dobije veći broj glasova nazočnih zastupnika Skupštine.

Predsjednika UDRUGE, Skupština bira isključivo tajnim glasovanjem.

Članak 49.

Predsjednik UDRUGE:

- je zakonski zastupnik UDRUGE

- predstavlja i zastupa UDRUGU u zemlji u inozemstvu;

- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora;

- usklađuje rad tijela UDRUGE;

- obavlja druge poslove predviđene ovim Statutom i poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora.

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun UDRUGE;

- odgovoran je za dostavu zapisnika s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;

- izvještava o svom radu Skupštinu i Izvršni odbor;

- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom, poslovnicima Skupštine i Izvršnog odbora i koje mu povjeri Skupština.

Predsjednik se skrbi da rad UDRUGE bude pravilan i zakonit, u skladu sa strategijom razvitka inovatorstva, javnom politikom tehnološkog razvitka i izgradnjom inovacijskog sustava.

Članak 50.

Predsjednik UDRUGE odgovoran je za svoj rad Skupštini UDRUGE.

Predsjedniku UDRUGE može prestati dužnost i prije isteka vremena na koje je izabran pod uvjetima i na način koji su ovim Statutom predviđeni za članove Izvršnog odbora.

Članak 51.

Predsjednika UDRUGE u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima zamjenik predsjednika kojeg pismeno ovlasti Predsjednik UDRUGE, a koji mora biti iz redova članova Izvršnog odbora.3. Glavni tajnik UDRUGE

Članak 52.

UDRUGA ima Glavnog tajnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno.

Glavni tajnik ne može biti član Skupštine.

Glavni tajnik sudjeluje u radu Izvršnog odbora, ali bez prava glasa.

Glavnog tajnika bira Izvršni odbor i s njim zaključuje ugovor o radu, kojeg potpisuje Predsjednik UDRUGE koji je predsjednik Izvršnog odbora po položaju.

Glavni tajnik je u UDRUZI u radnom odnosu na neodređeno vrijeme te mu sukladno tome radni odnos može prestati na temelju Zakona o radu.

Članak 53.

Glavni tajnik je osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Glavni tajnik u obnašanju svoje dužnosti ima slijedeće obveze, ovlaštenja i odgovornosti:

- predstavlja i zastupa UDRUGU;

- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun UDRUGE;

- izvršava odluke, zaključke i druge akte Skupštine, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;

- naredbodavac je za izvršenje financijskog plana i za korištenje drugih sredstava u sklopu danih mu ovlaštenja;

- zajedno s Predsjednikom i zamjenicima predsjednika priprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora;

- suodgovoran je za izvršenje programa rada organa UDRUGE i radnih tijela koje imenuje Izvršni odbor;

- predlaže Pravilnike i druge opće akte o radnim odnosima i unutarnjoj organizaciji stručnih poslova, o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenika i raspodjeli sredstava za plaće stručnih radnika koje utvrđuje Izvršni odbor.

- konkretna rješenja u primjeni svih akata donosi Glavni tajnika kao prvostupanjsko tijelo;

- organizira i koordinira rad zaposlenika u stručnoj službi UDRUGE;

- potpisuje Ugovor o radu sa zaposlenicima po odluci Izvršnog odbora

- organizira informiranje svih članica UDRUGE i njegovih organa;

- zastupa i predstavlja UDRUGE prema trećim pravnim osobama;

- obavlja i druge poslove i zadatke po ovlaštenju Skupštine, Predsjednika i Izvršnog odbora.

Članak 54.

Za svoj rad i djelovanje glavni tajnik UDRUGE je odgovoran Predsjedniku UDRUGE i Izvršnom odboru.

O svom radu i radu Stručne službe UDRUGE glavni tajnik izvještava Izvršni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jedanput u godini.


VIII. STRUČNA SLUŽBA UDRUGE

Članak 55.

Stručne, administrativne, pomoćne i njima slične poslove obavljaju zaposlenici u radnom odnosu s UDRUGOM.

Organizaciju rada, zapošljavanje i način obavljanja poslova i zadataka, kao i potreban broj zaposlenika te njihovih prava i obveza donosi Izvršni odbor na prijedlog Glavnog tajnika UDRUGE.

Prava i obveze zaposlenika utvrđuju se općim aktima i Ugovorima UDRUGE i Zakonom o radu.

Izvršni odbor može djelomično ili u cijelosti povjeriti obavljanje stručnih poslova vlastitom poduzeću, drugoj tvrtki ili pojedincu.

Na čelu stručne službe UDRUGE je Glavni tajnik koji je i odgovoran za njezin rad. Zaposlenicima radni odnos može prestati isključivo prema odredbama Zakona o radu.

IX. RADNA TIJELA

Članak 56.

Dio zadaća iz svog djelokruga rada Skupština i Izvršni odbor UDRUGE mogu povjeriti savjetima, odborima, povjerenstvima, uredništvima i drugim stalnim i privremenim radnim tijelima.

Odlukom o ustanovljenju radnih tijela utvrđuju se njihov djelokrug rada, zadaće, sredstva, ovlasti, način rada, sastav, trajanje mandata i odgovornost za obavljanje poslova.

Na radno tijelo se ne može prenijeti nadležnost odlučivanja o temama koja su ovim Statutom povjerena Skupštini i Izvršnom odboru UDRUGE.

Odluku o imenovanju radnih tijela donosi Izvršni odbor, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

Članak 57.

Statut je temeljni akt UDRUGE i usvaja ga Skupština na svojoj Sjednici.

Svi drugi akti UDRUGE moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor UDRUGE i upućuje ga na raspravu članovima UDRUGE.

Izvršni odbor UDRUGE razmatra primjedbe i prijedloge koji su dati u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta.

Izmjene i dopune Statuta obavlja Skupština po istom postupku po kojem je Statut donesen.

U slučaju nejasnoća u primjeni Statuta, obvezujuće tumačenje odredbi Statuta daje Skupština UDRUGE.

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 58.

Udruga ustanovljuje javna priznanja Udruge inovatora Hrvatske, a Izvršni odbor Poslovnikom utvrđuje vrstu, izgled i oblik, te temeljne kriterije za dodjelu javnih priznanja Udruge inovatora Hrvatske .

Izvršni odbor Pravilnikom o dodijeli javnih priznanja Udruge inovatora Hrvatske, pobliže propisuje postupak za provedbu javnog poziva, izbor dobitnika javnog priznanja te način dodjele javnog priznanja pojedincima, Udrugama inovatora i institucijama, a za doprinos razvitku inventivnog rada i dosegnutim rezultatima u stvaranju i primjeni svih oblika intelektualnog vlasništva.

Izvršni odbor predlaže za druga javna priznanja za pojedince, udružene članice i druge institucije za iznimni doprinos razvitku inventivnog rada i dosegnutim rezultatima u stvaranju i primjeni svih oblika intelektualnog vlasništva.

Pravilnikom će se također utvrditi i propisati postupak za dodjelu počasnih zvanja u Udruzi inovatora Hrvatske.

XII. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 59.

Imovinu UDRUGE čine:

- novčana sredstva koja je UDRUGA stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;

- novčana sredstva koja UDRUGA stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata UDRUGE iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;

- novčana sredstva koja je UDRUGA stekla obavljanjem gospodarskih djelatnosti;

- pokretne stvari;

- nekretnine;

- druga imovinska i intelektualna prava.

Članak 60.

UDRUGA stječe imovinu:

- od članarina;

- od donacija i dotacija;

- od dotacija iz proračuna;

- od sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija koje podupiru rad i djelovanje udruge;

- od inovacija sukladno Zakonu o radu i Zakonu o inovacijama;

- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 61.

Dobit koju ostvari UDRUGA čini imovinu UDRUGE.

UDRUGA može raspolagati svojom imovinom i pravima samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom UDRUGE, u skladu sa zakonom.

UDRUGA može stjecati imovinu u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, moralom društva i Ustavom Republike Hrvatske.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor na prijedlog Predsjednika UDRUGE.

Za svoje obveze UDRUGA odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Financijsko-materijalno poslovanje UDRUGA obavlja se sukladno zakonu i drugim propisima o financijskom poslovanju neprofitnih pravnih osoba i aktima tijela UDRUGA.

Članak 62.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.


XIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 63.

UDRUGA može prestati postojati iz razloga utvrđenih Zakonom o udrugama ili odlukom Skupštine o prestanku UDRUGE.

U slučaju prestanka UDRUGE temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja UDRUGE dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine UDRUGE.

Prestankom postojanja UDRUGE imovina i prava se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve., a koju na posljednjoj sjednici skupštine odredi Skupština UDRUGE sukladno Statutu. Odluku o tome donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja redovnih članova Skupštine.

UDRUGA nema pravo dijeliti imovinu i prava svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

Članak 64.

Likvidatora UDRUGE imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Likvidator može biti i osoba koja nije član UDRUGE, a mora raspolagati odgovarajućim stručnim (financijskim i pravnim) znanjem kako bi mogao voditi brigu o raspodjeli imovine i prava UDRUGE.

Likvidator zastupa UDRUGU u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje UDRUGE do okončanja postupka likvidacije i brisanja UDRUGE iz registra udruga.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstva UDRUGE u visini koju određuje Izvršni odbor na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

XIV. STATUSNE PROMJENE

Članak 65.

O statusnim promjenama UDRUGE odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova redovnih članova UDRUGE.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s Udrugom čiji financijski izvještaji iskazuju negativan rezultat.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 66.

Nadležna tijela UDRUGE donijeti će opće akte za čije su donošenje obvezana ovim Statutom ili

uskladiti postojeće akte UDRUGE s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci nakon donošenja.

Članak 67.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog državnog tijela o upisu UDRUGE u Registar udruga Republike Hrvatske odnosno danom donošenja rješenja nadležnog državnog tijela o upisu promjena Statuta u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 68.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Udruge inovatora Hrvatske koji je donijela Skupština Udruge inovatora Hrvatske 29. siječnja 2009. godine.


U Karlovcu, 11. lipnja 2015. godine.


Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske

Marko Bubaš, inž stroj.Na temelju članka 27. Statuta na sjednici Skupštine Udruge inovatora Hrvatske održanoj 20. veljače 2017. usvojena je

ODLUKA O IZMJENAMA STATUTA

Članak 1.

U svim odredbama Statuta inovatora Udruge inovatora Hrvatske od 11. lipnja 2015. riječ: »UDRUGA“ zamjenjuje se riječi „UIH“ u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Članak 4. Statuta se mijenja se i glasi:

UIH ima pečat.

Pečat je okruglog oblika, vanjskog promjera 30 mm. Uz rub pečata je ispisan tekst: UDRUGA INOVATORA HRVATSKE, a u sredini: ZAGREB.

Uporabu i čuvanje pečata svojim naputkom uređuje glavni tajnik UIH-a.

U uporabi su dva pečata označena brojem 1 i 2.

Članak 3.

Članak 7. Statuta mijenja se i glasi:

Izvršni odbor UIH-a može posebnim Pravilnikom propisati način provođenja međunarodne suradnje u inovatorstvu i sudjelovanje na međunarodnim izložbama.

Članak 4.

Članak 35. Statuta mijenja se i glasi:

Poslovnikom o radu Skupštine utvrđuju se prava i obveze članova Skupštine, priprema i način sazivanja zasjedanja, tijek zasjedanja i način odlučivanja, kao i druge teme i pitanja važni za rad Skupštine.

Članak 5.

Članak 36. briše se.

Članak 6.

Članak 37. postaje članak 36. i glasi:

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine UIH-a koje obnaša svoje poslove utvrđene ovim Statutom između zasjedanja Skupštine.

Izvršni odbor ima od devet (9) do trinaest (13) članova koje iz svog sastava bira Skupština UIH-a.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na vrijeme od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju da broj članova Izvršnog odbora bude manji od devet (9) članova, umjesto člana Izvršnog odbora koji je podnio ostavku ili koji je opozvan, Skupština bira novog člana Izvršnog odbora iz sastava zastupnika Skupštine. Mandat novoizabranog člana Izvršnog odbora traje do isteka tekućeg mandata Izvršnog odbora.

Članak 7.

Člankak 38. postaje članak 37.

Članak 8.

Članak 39. postaje članak 38.

Članak 9.

Članak 40. postaje članak 39.

Članak 10.

Članak 41. postaje članak 40.

Članak 11.

Članak 42. postaje članak 41.

Članak 12.

Članak 43. postaje članak 42.

Članak 13.

Članak 44. postaje članak 43.

Članak 14.

Članak 45. postaje članak 44.

Članak 15.

Članak 46. postaje članak 45.

Članak 16.

Članak 47. postaje članak 46.

Članak 17.

Članak 48. postaje članak 47.

Članak 18.

Članak 49. postaje članak 48.

Članak 19.

Članak 50. postaje članak 49.

Članak 20.

Članak 51. postaje članak 50. i glasi:

Predsjednika UIH-a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje s punim ovlastima zamjenik predsjednika ili član Izvršnog odbora kojeg pisano ovlasti Predsjednik UIH-a.

Članak 21.

Članak 52. postaje članak 51.

Članak 22.

Članak 53. postaje članak 52.

Članak 23.

Članak 54. postaje članak 53.

Članak 24.

Članak 55. postaje članak 54.

Članak 25.

Članak 56. postaje članak 55.

Članak 26.

Članak 57. postaje članak 56.

Članak 27.

Članak 58. postaje članak 57.

Članak 28.

Članak 59. postaje članak 58.

Članak 29.

Članak 60. postaje članak 59.

Članak 30.

Članak 61. postaje članak 60.

Članak 31.

Članak 62. postaje članak 61.

Članak 32.

Članak 63. postaje članak 62.

Članak 33.

Članak 64. postaje članak 63.

Članak 34.

Članak 65. postaje članak 64.

Članak 35.

Članak 66. postaje članak 65.

Članak 36.

Članak 68. Postaje članak 67.

Članak 37.

Odluka o izmjenama Statuta UIH-a stupa na snagu danom donošenja.Udruga inovatora Hrvatske
Ivan Bračić, predsjednik

Datoteke uz članak
STATUT UDRUGE INOVATORA HRVATSKE 163.35 kB
RJEŠENJE GRADSKOG UREDA ZA OPĆU UPRAVU 4.08 MB
OVJERA IZMJENE STATUTA 2017. 765.31 kB
IZMJENE I DOPUNE STATUTA UDRUGE INOVATORA HRVATSKE 2017. 43.64 kB

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259