pravilnik

10.01.2008

Temeljem članka 42. Statuta Udruge inovatora Hrvatske, Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske na 14. sjednici 20. lipnja 2016. godine usvojio je

PRAVILNIK O IZBORU GODIŠNJE NAGRADE

INOVACIJA GODINE

UDRUGE INOVATORA HRVATSKE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuju se pitanja vrednovanja i ocjenjivanja inovacija prijavljenih na Javni poziv Udruge inovatora Hrvatske za izbor Godišnje nagrade INOVACIJA GODINE (u daljnjem tekstu: INOVACIJA GODINE).

Pravilnik donosi Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske.

Članak 2.

U smislu članka 1. Pravilnikom se poglavito utvrđuju:

- način objave Javnog poziva

- izbor, nadležnost i način rada Povjerenstva za izbor INOVACIJE GODINE,

- kriteriji i postupak i vrednovanja inovacija;

- uvjeti i način dodjele nagrade INOVACIJA GODINE ;

II. IZBOR ČLANOVA I NAČIN RADA POVJERENSTVA

Članak 3.

Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske imenuje Predsjednika povjerenstva iz redova istaknutih znanstvenika i stručnjaka u području inovatorstva, a po istim kriterijima imenuje ostale članove Povjerenstva, vodeći računa da su zastupljene struke (strojarstvo, elektrotehnika, kemija, fizika, agronomija, medicina, ekonomija – okvirno do sedam članova. ).

Imenovanje Povjerenstva Izvršni odbor bira svake godine.

Predsjednik Povjerenstva vodi sjednice Povjerenstva i potpisuje odluke Povjerenstva o izboru INOVACIJE GODINE.

Članak 4.

Povjerenstvo ocjenjuje pristigle prijedloge temeljem Javnog poziva, podataka koji su opisani u posebno pripremljenom obrascu i u propisanim rokovima.

Prijedlozi pristigli izvan rokova i bez popunjenog propisanog obrasca , Povjerenstvo neće uzeti u obzir prigodom ocjenjivanja.

Članak 5.

Povjerenstvo ocjenjuje sve pristigle prijedloge po Javnom pozivu , koje su ispunile uvjete, u skladu s načelima struke.

Član Povjerenstva ne može sudjelovati sa svojim prijedlogom u Javnom pozivu .

Povjerenstvo je samostalno u donošenju odluka.

Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske omogućuje Povjerenstvu uvjete za nesmetan rad i ne smije ni na koji način utjecati na njegove odluke.

Članak 6.

Povjerenstvo ne može na sebe preuzeti odgovornost za neobjektivnu ocjenu za dostavljeni prijedlog, ako je doveden u zabludu, te ukoliko predlagatelj nije dao točne i precizne podatke o inovaciji kojom se natječe za nagradu INOVACIJA GODINE.

Odgovornost za podatke, koji su relevantni za donošenje ocjene, snosi isključivo predlagatelj.

Članak 7.

Prema potrebi Povjerenstvo može donijeti svoj Poslovnik.

III. NAGRADA, ROKOVI I KRITERIJI ZA DODJELU

Članak 8.

Udruga inovatora Hrvatske dodjeljuju Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE u povodu 1. Listopada , Dana hrvatskih inovatora, kojeg su aklamacijom prihvatili sudionici svečanog skupa povodom obilježavanja 55. obljetnice organiziranog inovatorstva u Republici Hrvatskoj 10. listopada 2012. godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Nagrada se dodijejuje na prijedlog Povjerenstva imenovanog po Izvršnom odboru Udruge inovatora Hrvatske.

Konačnu Odluku na prijedlog Povjerenstva donosi Izvršni odbor UIH-e.

Članak 9.

Godišnja nagrada - INOVACIJA GODINE - sastoji se od dva elementa:

- Statue,

- Povelje s nazivom inovacije i imenom dobitnika

U protokolu uručivanja godišnje nagrade INOVACIJA GODINE Udruge inovatora Hrvatske sudjeluju: dužnosnik Republike Hrvatske, Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske i Predsjednik Povjerenstva za izbor godišnje nagrade INOVACIJA GODINE.

Protokol uručivanja godišnje nagrade INOVACIJA GODINE utvrđuje i propisuje Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske.

Članak 10.

Svim sudionicima Javnog poziva Udruga inovatora Hrvatske, dodijelit će Zahvalu za sudjelovanje.

Članak 11.

Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske usvaja tekst Javnog poziva za nominiranje inovacije za Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE za proteklu kalendarsku godinu:

- Javni poziv za nominiranje inovacija za Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE objavljuje se na WEB – site Udruge inovatora Hrvatske.

- Svaki sudionik Javnog poziva prilaže svoj životopis.

- U Javnom pozivu objavit će se Obrazac koji treba popuniti i potpisom ovjeriti svaki predlagatelj pod materijalnom i moralnom odgovornošću.

Članak 12.

Pristigle prijedloge po Javnom pozivu za Godišnju nagradu INOVACIJA GODINE, Povjerenstvo vrednuje po slijedećim kriterijima:

- uložena kreativnost u stvaranje inovacije

ostvaren dohodak primjenom inovacije u godini natječaja

broj zaposlenih radnika primjenom inovacije u godini za koju se autor natječe

tehničko - tehnološka razina inovacije

inovacija prijavljena za zaštitu u Republici Hrvatskoj

Inovacija prijavljena za PCT međunarodnu zaštitu

ekološko, zdravstveno ili sigurnosno značenje inovacije

dodatni kriteriji prema diskrecijskom pravu članova Povjerenstva.

Inovacija koju Povjerenstvo sukladno kriterijima ocjenjeni najuspješnijom, odlukom Izvršnog odbora postaje pobjednikom i stječe status INOVACIJA GODINE.

Članak 13.

Odluka Izvršnog odbora je konačna i na nju se ne može izjaviti prigovor.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na sjednici Izvršnog odbora Udruge inovatora Hrvatske.


U Zagrebu 20. 06. 2016. godine

Udruge inovatora Hrvatske

Marko Bubaš, predsjednik

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259