Vlada Republike Hrvatske izabrala je članove Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske

29.03.2021

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2021. za člana Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske ispred Udruge inovatora Hrvatske imenovala prof.dr.sc. Miljenka Šimpragu, a za zamjenika člana Zorana Barišića.

Zadaće Vijeća su:

 • koordinacija i usmjeravanje operativne provedbe utvrđenih prioriteta i mjera Strategije davanjem preporuka i donošenjem odluka o provođenju nacionalnih inovacijskih prioriteta prema određenim tijelima ili organizacijskim jedinicama unutar identificiranoga inovacijskog sustava
 • predlaganje mjera za poboljšanje inovacijskog sustava
 • izdavanje obvezujućih preporuka prema dionicima inovacijskog sustava za koje se utvrdi da ne provode utvrđene mjere te koji su u zaostacima i odstupanjima u ostvarenju propisanih mjera Strategije
 • odobravanje godišnjih izvješća o stanju inovacija
 • donošenje preporuka u vezi s poboljšanjem i revidiranjem ciljeva i prioriteta inovacijske politike

Članovi Vijeća i njihovi zamjenici predstavnici su tijela državne uprave koja su operativno odgovorna za provedbu Strategije, predstavnik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, predstavnici znanstveno-istraživačkih institucija, gospodarstvenici, gospodarska interesna udruženja, predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave te istaknuti znanstveni stručnjaci i istraživači iz Republike Hrvatske i hrvatske dijaspore.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

650

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi sa Strategijom poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 153/14.) i Strategijom pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 32/16.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. ožujka 2021. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU INOVACIJSKOG VIJEĆA ZA INDUSTRIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 129/17., 36/19. i 25/20.), u točki VI. podtočke 1. do 6. mijenjaju se i glase:

 1. Nataša Mikuš Žigman, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, predsjednica Vijeća
 2. dr. sc. Hrvoje Meštrić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 3. mr. sc. Josip Salapić, Ministarstvo pravosuđa i uprave
 4. Zvonimir Novak, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 5. Marija Knežević Kajari, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 6. Luka Novosel, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Podtočka 8. mijenja se i glasi:

8. Zdravko Tušek, Ministarstvo poljoprivrede«.

Podtočka 14. mijenja se i glasi:

14. akademik Dario Vretenar, Hrvatska zaklada za znanost«.

Podtočka 18. mijenja se i glasi:

18. dr. sc. Miljenko Šimpraga, Udruga inovatora Hrvatske«.

Iza podtočke 20. dodaje se podtočka 21. koja glasi:

21. Bojan Batinić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja«.

II.

U točki VII. podtočke 2. do 4. mijenjaju se i glase:

2. Diana Krčmar, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

3. Želimir Kramarić, Ministarstvo znanosti i obrazovanja

4. Irena Bačelić, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike«.

Podtočke 6. do 9. mijenjaju se i glase:

6. Ivana Šturlić, Ministarstvo financija

7. Ivan Lakoš, Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Sandra Zokić, Ministarstvo poljoprivrede

9. Matea Radić, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije«.

Podtočka 13. mijenja se i glasi:

13. dr. sc. Irena Martinović Klarić, Hrvatska zaklada za znanost«.

Podtočka 17. mijenja se i glasi:

17. Zoran Barišić, Udruga inovatora Hrvatske«.

Iza podtočke 19. dodaje se podtočka 20. koja glasi:

20. Robert Blažinović, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja«.

III.

U točki XI. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/63
Urbroj: 50301-05/16-21-3
Zagreb, 25. ožujka 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

Linkovi


Kontakti

Udruga inovatora Hrvatske
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259