Otvorena ADRIATECH - Izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR - Saveza udruga inovatora Rijeka

Fotografije uz članak 5
26.10.2020
ADRIATECH - Izložba inovacija u građevinarstvu u organizaciji SUIR - Saveza udruga inovatora Rijeka održava se 26. do 30. listopada 2020. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci, uz financijsku potporu Primorsko-goranske županije i grada Rijeke. Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci, uz suport Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka. Na izložbi je predstavljeno 34 inovacije iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko - goranske županije, Splitsko – dalmatinske, Brodsko-posavske županije i grada Zagreba, kao i inovacije znanstvenika Građevinskog fakuteta u Rijeci.

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministrica znanosti. U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova. Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva s javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.

Arhimed academia UIH-a je u sklopu izložbe organizirala predavanje „Pregled oblika i postu-paka zaštite intelektualnog vlasništva“ s naglaskom na zaštitu rezultata znanstveno istraživačkog rada. Predavanje je uz pridržavanje svih mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH održao stručnjak za zaštitu intelektualnog vlasništva gosp. Rene Kajp, dipl.ing., a zainteresirani su predavanje mogli pratiti također i on-line putem platforme za održavanje nastave na web portalu fakulteta.

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259