NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

02.03.2017
Temeljem članka 52. Statuta Udruge inovatora Hrvatske i čl. 6. Pravilnika o sitematizaciji radnih mjesta Udruge inovatora Hrvatske, OIB: 69872404259, Dalmatinska 12, Zagreb, Izvršni odbor Udruge inovatora Hrvatske raspisuje natječaj za radno mjesto:

Glavnog tajnika Udruge inovatora Hrvatske (m/ž)

Probni rad: 2 mjeseca.

Popis i opis poslova:
- predstavlja i zastupa Udrugu;
- planira cjelokupnu djelatnost Udruge sukladno sa Statutom Udruge, Zakonom o tehničkoj kulturi i drugim zakonskim i drugim propisima;
- skrbi za zakonitost rada i za ispunjavanje zakonom propisanih, ugovorom i na drugi način preuzetih obveza Udruge;
- odgovoran je za pripremu prijedloga programa rada, financijskog plana i svih izvještaja Udruge;
- vodi posebnu skrb o imovini Udruge i nalogodavac je za financijsko i materijalno poslovanje Udruge temeljem usvojenog financijskog plana;
- odgovoran je za poslovnu dokumentaciju, ugovore, sporazume i naloge u svezi ostvarivanja programa i financijskog plana Udruge;
- poduzima mjere za ostvarenje plana i programa;
- usklađuje rad radnih tijela Udruge, Skupštine i Izvršnog odbora;
- rukovodi zaposlenicima Udruge;
- surađuje s nadležnim i drugim ministarstvima, Vladom Republike Hrvatske, drugim javnim tijelima, agencijama, ustanovama i poslovnim subjektima u svezi ostvarivanja usvojenih planova i programa te razvoja i promocije djelatnosti Udruge na području Republike Hrvatske i na međunarodnom planu;
- izravno sudjeluje u organizaciji i provedbi programa ARCA, AGRO ARCA,
- ostvaruje neposredne kontakte sa zajednicama i udrugama tehničke kulture, kao i čimbenicima koji čine hrvatski inovacijski sustav, uključujući i jedinice lokalne (regionalne) samouprave, Gradom Zagrebom i drugima;
- prati zakonske i druge propise značajne za djelatnost tehničke kulture te pravno i financijsko okruženje u kojem djeluju neprofitne organizacije;
- odgovoran je za kreiranje međunarodne suradnje i međunarodnih obveze Udruge;
- skrbi o izvještavanju i obavještava javnost i članice o radu i djelovanju Udruge;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Udruge, zakonom te općim aktima Skupštine i Izvršnog odbora;
- vodi Popis članova i zastupnika članova.

Radno mjesto glavnog tajnika Udruge popunjava se imenovanjem temeljem Odluke Izvršnog odbora Udruge inovatora Hrvatske.

Uvjeti

- ima završen diplomski ili preddiplomski studij tehničkog ili društvenog smjera ili stečenu srednju stručnu spremu tehničkog ili društvenog smjera smjera, ima pet godina radnog iskustva na poslovima inovacijske djelatnosti,
- posjeduje organizacijske sposobnosti i dokazane rezultate iz djelatnosti Udruge,
- govori i piše engleskim jezikom ili jednim od svjetskih jezika,
- nije osuđivan za kaznena djela,
- državljanin je Republike Hrvatske.

Prijavi na natječaj prilažu se:
- životopis
- motivacijsko pismo
- preslika domovnice
- preslika diplome ili svjedodžbe o završenoj školskoj spremi
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana
- ostala dokumentacija (potvrde, preporuke, certifikati i sl. )*

U prijavi na natječaj svi pristupnici obvezno navode: osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela).

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge. Sve prijave koje ne sadrže potrebne podate i priloge smatrat će se nepotpunima i neće se razmatrati.

Rok za prijavu na natječaj je sedam dana od dana objave natječaja.

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu Udruga inovatora Hrvatske, Dalmatinska 12, 10000 Zagreb s naznakom „Za natječaj“- ne otvaraj.

Odabir pristiglih prijava na Natječaj razmatrat, će po zatvaranju Natječaja, tročlana Komisija koja će svoje prijedloge i preporuke uputiti Izvršnom odboru na usvajanje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

* - neobavezno

Linkovi


Kontakti

Hrvatska zajednica inovatora
Dalmatinska 12 10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4886 540
Fax: +385 1 48 46 433
E-mail: uih@inovatorstvo.com
OIB:69872404259